Skip links

Algemene voorwaarden

Laserontharen

1. Algemeen
Handelsnaam Laserontharen-Tilburg is onderdeel van Schoonheidssalon Beauté Vital welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Tilburg (kvk: 17278987) en is gevestigd aan de Giekerkstraat 49, 5043 MX Tilburg.

Hieronder verder te vernoemen als ‘de salon’
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Laserontharen-Tilburg en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon telefonisch of per mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt de salon zich het recht voor om de afspraak te annuleren. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt telefonisch melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.
Als in bovenstaande gevallen niet wordt voldaan binnen de besproken betalingstermijn worden alle kosten (aangetekende brieven en incasso bureaus) inclusief het reeds verschuldigde bedrag verhaald op de cliënt.

4. Betaling
De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
In de salon kunnen kunnen alle betalingen uitsluitend gepind of contant voldaan worden.

4.1 Abonnementen
De salon bied laser ontharingsbehandelingen aan in abonnementsvorm. Deze abonnementen zijn af te sluiten voor de periode van 1 jaar en staan voor 8 laserontharingsbehandelingen per jaar met een interval van 4 weken voor gezichtshaar en een interval van 6 weken voor lichaamsbeharing. Abonnementen worden via automatisch incasso maandelijks geïncasseerd.

Abonnementen zijn na 6 maanden maandelijks opzegbaar. Indien er sprake is van overmacht waardoor betalingen vroeg tijdig niet meer voldaan kunnen worden dient cliënt dit schriftelijk te melden bij de behandelaar.

5. Personeel
De salon heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de salon medewerkers van de salon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de salon.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie van de salon. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De gegevens van de cliënt bewaren wij in het systeem van Treatwel en op papier en alleen op toestemming van de cliënt worden deze gegevens verwijderd/vernietigd.

7. Geheimhouding
De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging & diefstal
De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon en de behandelende stylist. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Acties & Aanbiedingen
Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat elke cliënt hier maar éénmalig gebruik van kan maken tijdens de looptijd van de actie of aanbieding. Voor kortingsbonnen geldt te allen tijden maximaal 1 per klant. Op acties en/of aanbiedingen kan geen kortingsbon worden ingeleverd.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Actie: 5+1 gratis

Bovenlip + Oksels
Oksels + Bikinilijn
Oksels + Bikinilijn + Bovenlip
van € 504,- voor € 420,-
van € 660,- voor € 550,-
van € 843,- voor € 695,-

Intake afspraak

Voorafgaand aan de laserbehandelingen vindt er een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek zal er een behandelplan samen met u worden opgesteld en een proef/flits behandeling. De behandelingen worden uitgevoerd met de Triple ICE Diode laser.

Duur van de behandeling

Dit verschilt per gebied. Hoe groter het gebied, hoe langer de behandeling duurt. Het behandelen van een bovenlip neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag. Een bikinilijn laseren duurt ongeveer 30 minuten en voor het hele lichaam wordt er 2 uur tijd gereserveerd.

Alle informatie

Lees alles over definitief ontharen met laser ontharen. Of maar hieronder meteen een afspraak.

Permanent ontharen

Maak een afspraak bij Beauté Vital

AFSPRAAK MAKEN